PRODUCTS // PARKING SYSTEM
 
   

HARDWARE REQUIREMENTS
ENTRANCE STATION

ประกอบด้วย

 1. คอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายบัตร
 2. อุปกรณ์ตรวจจับรถ
 3. ประตูอัตโนมัติ
 4. สัญญาณไฟเขียว-แดง
 5. สัญญาณปิด-เปิดช่องทางเข้า
 6. เครื่องจ่ายบัตร

EXIT STATION
ประกอบด้วย

 1. คอมพิวเตอร์ควบคุมทางออก
 2. ประตูอัตโนมัติ
 3. เครื่องรับบัตร
 4. สัญญาณไปเขียว-แดง
 5. สัญญาณปิดเปิดช่องทางออก
 6. ป้ายแสดงค่าบริการ
 7. สัญญาณเตือน

SUPERVISOR STATION
ประกอบด้วย

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์หลัก
 2. เครื่องพิมพ์

MANAGER STATION
ประกอบด้วย

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เครื่องพิมพ์

NETWORK
ประกอบด้วย อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switching HUB, Network Cable
and Network Accessories

ENTRANCE STATION
ตั้งอยู่ในส่วนช่องทางเข้า เพื่อทำการออกบัตรให้คนขับ โดยเครื่องจะคอย
ตรวจจับรถที่จะเข้ามาในช่องทางเข้า เมื่อมีรถเข้ามาจะทำการออกบัตรให้คนขับ
และทำการบันทึกและส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก เมื่อคนขับรับบัตร เครื่องจะทำการเปิดประตูอัตโนมัติเพื่อให้รถผ่านไป เมื่อรถผ่านไปก็จะทำการ
ปิดประตู รอจัดการรถคันต่อไป

EXIT STATION
ตั้งอยู่ในส่วนช่องทางออก เพื่อทำการเก็บบัตร และเก็บเงินค่าบริการที่จอดรถ
เมื่อคนขับรถมาถึง Station จะทำการคืนบัตรให้พนักงาน หรือคืนในช่องรับบัตรคืน
เครื่องจะทำการคำนวณค่าบริการ และแจ้งค่าบริการผ่านทางจอแสดงค่าบริการ
ให้คนขับเห็นมื่อชำระค่าบริการเสร็จพนักงานจะทำการเก็บเงินและเปิดประตูอ
ัตโนมัติให้รถผ่านไปได้ข้อมูลการกดก้อจะถูกบันทึก และส่งไปยังคอมพิวเตอร์หลัก
หากมีปัญหาพนักงานจะกดสัญญาณเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการ
เช่น ปัญหาทำบัตรหายหรือไม่มีบัตรการชำระค่าผ่านทางสามารถชำระได้ทั้ง
เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ คูปอง นอกจากนี้ยังมีรถที่ยกเว้นการเก็บเงิน
ซึ่งพนักงานต้องทำการบันทึกข้อมูลของรถยกเว้นนั้นด้วย เช่น ทะเบียน
ประเภทรถ เลขรหัสที่เกี่ยวกับรถ

SUPERVISOR STATION
ตั้งอยู่ในส่วนของห้องควบคุม ทำหน้าที่

 1. ในการดูแลการทำงานของระบบทั้งหมด (Monitoring) ดูสะถานะของแต่ละ Station ทั้ง Entrance และ Exit  Station
 2. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล parameters ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ เช่น อัตราค่าบริการ
 3. จัดการกำหนดการทำงานของพนักงานแต่ละกะ
 4. กำหนดการปิดเปิดช่องทาง เพื่อควบคุมจำนวนรถในการเข้าออกในแต่ละช่องทาง หรือในแต่ละส่วนของที่จอดรถ
 5. ติดตามตรวจสอบจำนวนรถในแต่ละส่วนของที่จอดรถ
 6. รายงานสรุปการทำงานของพนักงานแต่ละคนแต่ละกะ
 7. รายงานรถเข้าออกตามช่วงเวลาที่ต้องการ
 8. ติดตามและรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ
 9. ตรวจเช็ครายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ (Event and Erro Alarms)
 10. พิมพ์รายงานต่างๆ

MANAGER STATION
มีหน้าที่

 1. จัดการบริหารบัตรจอดรถ
  1. ตรวจสอบจำนวนบัตรในแต่ละ Station
  2. รายงานสรุปจำนวนบัตรในแต่ละช่วงกะ
  3. รายงานสรุปจำนวนบัตรในแต่ละวัน
 2. รายงานจำนวนรถเข้าออกในแต่ละ Station แต่ละกะ และแต่ละวัน
 3. จัดการเกี่ยวกับการเงิน และรายงานการเงินของแต่ละ Station แต่ละกะ และแต่ละวัน
 4. ตรวจนับเงินที่เก็บได้โดยพนักงานและเงินที่เครื่องคำนวณของแต่ละกะ แต่ละคน
 5. รายงานรถยกเว้น
 6. รายงานรถที่มีปัญหา
 7. รายงานสรุปประจำวัน
 8. สถิติการเข้าออกในแต่ละช่วงเวลาของวัน
 9. สถิติการเข้าออกแต่ละวันของเดือน
 10. จัดการระบบจอดรถสำหรับสมาชิก โดยมีการออกบัตรจอดรถของสมาชิก และรายงานการใช้งาน ซึ่งระบบสมาชิกสามารถกำหนดให้จ่ายเงินได้ทั้งแบบคิดเป็นนาที ชั่วโมง หรือเหมาจ่ายเป็นชั่วโมง วัน เดือน หรือปี
 11. พิมพ์รายงานต่างๆ

NETWORK
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานแบบ Online

ประโยชน์ของระบบ

 • ช่วยป้องการหรือลดการโกงเงินค่าจอดรถ
 • สามารถจัดการ บริหารการจอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้จอดรถ ป้องกันการขโมยรถ
 • สามารถดูรายงานและสถิติต่างๆได้ตลอดเวลา
 • ให้ข้อมูลผู้บริหารเพื่อสามารถวางแผนปรับปรุงที่จอดรถเพื่อเพิ่มรายได้ หรือการจัดการระบบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น เพิ่ม ขยายที่จอดรถ หรือเตรียมพนักงานเพิ่มในวันที่รถมาก ลดพนักงานในวันที่รถน้อย
 • สะดวก และง่ายสำหรับผู้จอดรถและพนักงาน
 • สามารถจัดโครงการต่างๆ ได้เช่น การสะสมชั่วโมงเพื่อแลกสินค้า หรือชั่วโมงจอดรถฟรี
   
   
 
     
Main Page Site Map Contact Us Support Sole Distributor Download CatalogServices Products Company Profiles